Novetats de l'Associació

Nou panorama en la contractació i subcontractació mercantil

La seva empresa contracta o subcontracta amb altres empresaris l’activitat de restauració, bar, cuina, recepció, consergeria, etc.? Si és així, o té intenció de fer-ho, aquest article li interessa.

Actualment, es troba en tràmit parlamentari una Proposició de Llei de modificació de l’article 42.1 de l’Estatut dels Treballadors, referit a la subcontractació d’obres i serveis referents a la pròpia activitat, que té com a objectiu primordial garantir la igualtat en les condicions laborals dels treballadors subcontractats.

Però, abans de l’aprovació definitiva de la citada Llei, a través del mecanisme de la negociació col·lectiva, les parts signatàries del Conveni Col·lectiu de treball interprovincial del sector de la indústria d’hostaleria i turisme de Catalunya per als anys 2017-2019 han arribat a un acord per millorar les condicions de les plantilles que estan subcontractades. Així, l’article 60 del vigent Conveni Col·lectiu regula la contractació i subcontractació mercantil (externalització), afectant als càmpings i ciutats de vacances de la província de Girona que contractin o subcontractin amb altres empreses la prestació de serveis corresponents a les activitats de restauració, sales, bars, pisos, cuina, recepció, economat i consergeria.

D’acord amb la nova regulació convencional, els treballadors/es de les empreses contractades o subcontractades que prestin els citats serveis, tindran dret a percebre la quantia del salari base i dels complements salarials fixats en les taules del Conveni Col·lectiu d’hostaleria i turisme de Catalunya per als anys 2017-2019, així com a realitzar la jornada anual establerta en el mateix; llevat que les condicions (salari i jornada) siguin inferiors a les fixades per a aquestes persones treballadores pels seus Convenis Col·lectius d’origen, ja siguin aquests de sector o d’empresa, en aquest cas s’aplicaran aquests.

L’entrada en vigor de l’article 60 es produirà a partir del 31 de desembre de 2018 i no afectarà a aquelles empreses que ja tinguessin externalitzats els serveis amb anterioritat a aquesta data.

A l’igual que la Proposició de Llei, el nou precepte convencional pretén evitar la competència deslleial entre empreses del mateix sector que busquen la disminució de costos a través de la subcontractació; evitar la precarietat de les condicions laborals dels treballadors de les subcontractistes; i garantir la igualtat salarial dels treballadors d’empreses contractistes o subcontractistes que presten els mateixos serveis que els de l’empresa principal.

Si bé a través de la negociació col·lectiva s’ha acordat que l’article 60 no afecti a aquelles empreses que ja fessin ús de l’externalització amb anterioritat a 31 de desembre de 2018, hem de tenir en compte que aquesta mesura podrà acabar afectant a tots aquells empresaris que contractin o subcontractin la seva pròpia activitat amb la futura aprovació de la Llei de modificació de l’article 42.1 ET.

Tant si és empresari principal com si és contractista o subcontractista, haurà de calcular l’impacte de costos laborals que suposarà l’entrada en vigor de l’article 60 del Conveni Col·lectiu i la futura reforma legislativa de l’article 42.1 ET.

Em pregunto, disminuiran els incentius a la subcontractació? Què passarà amb les empreses multi-serveis?

 

Isolda Coquard

Advocada laboralista

Cuatrecasas

També et pot interessar